Regulamin

1.Informacje o sklepie
1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem koceipledy.pl prowadzony jest przez Antidotum Sylwia Lehmann, wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Organem prowadzącym CEIDG jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

NIP:9141170157, Regon:367110141, telefon: 693090349, e-mail: sklep(at)koceipledy.pl,


1.1.Siedziba Sprzedawcy znajduje się przy ul. Biedronki 104, 52-200 Wysoka.
1.2.Sprzedawca posiada rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. nr:73 1050 1575 1000 0092 4065 3379
1.3.Wszystkie pytania i opinie dotyczące sprzedaży proszę kierować na adres e-mail sklep(at)koceipledy.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: 693090349.
1.4.Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.5.Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
a) Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem koceipledy.pl
b) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Antidotum Sylwia Lehmann, ul. Biedronki 10/4, 52-200 Wysoka
c) Klient- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
d) Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Zamówienie– wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia adres mailowy wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia
f) Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Podana cena jest ceną brutto (zawierająca podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki.
g) Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania wysyłanych produktów.
1.6. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres mailowy: sklep(at)koceipledy.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Antidotum Sylwia Lehmann, ul. Biedronki 104, 52-200 Wysoka
1.7.Klientem Sklepu internetowego może być: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.8.Zamówienia realizowane są  na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:
2.1 W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:
2.3.1. Złożenie zamówienia:
Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka). Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem. 
2.4. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Sklepu Internetowego. Klient może według swojego wyboru wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą lub na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą. 
2.4.1.Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera. 
2.5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
2.5.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
2.4.2.Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@koceipledy.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy podany na wstępie niniejszego regulaminu.
2.4.3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz pkt.7 Regulaminu).

3 Zawarcie umowy sprzedaży
3.1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie. Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych.   Następnie Klient zostanie przekierowany do podstrony z formularzem wysyłki oraz wybranie sposobu płatności oraz dostawy.
3.2.W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3.3. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „złóż zamówienie”,
3.4.Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
3.5. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4 Płatność, dostawa, odbiór
4.1 Płatność
4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
4.1.3.Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) gotówkowej - płatności za pobraniem
b) bezgotówkowej :
- płatność przelewem na rachunek 73 1050 1575 1000 0092 4065 3379 w ING Bank Śląski SA
- płatność za pośrednictwem Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 000029679

- płatność za pośrednictwem płatności elektronicznych IMOJE w ING Bank Śląski SA, z siedzibą w Katowicach 40-086, ul. Sokolska 34, NIP 6340135475, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000005459


4.2. Dostawa
4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów Sklepu internetowego wysłane będą najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, najczęściej jednak w dniu następnym po otrzymaniu zapłaty za zamówienie.

4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
4.2.3. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu może to być: DPD, Poczta Polska, INPOST


5 Dane osobowe
5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
5.2. Administratorem danych osobowych jest Antidotum Sylwia Lehmann, NIP 9141170157, Wysoka ul. Biedronki 10/4
5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
5.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych.
5.5. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora mailowo na adres: sklep(at)koceipledy.pl


6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Antidotum Sylwia Lehmann, NIP 9141170157, Wysoka ul. Biedronki 10/4
6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep(at)koceipledy.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni.
6.1.3.2.Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

7 Odstąpienie od umowy
7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres sklep(at)koceipledy.pl lub wraz z odsyłanym towarem na adres Antidotum Sylwia Lehmann, ul. Żernicka 23 (teren Merida), 55-040 Tyniec Mały. Wraz z odsyłanym towarem konieczne jest odesłanie przez Kupującego paragonu fiskalnego, otrzymanego wraz z zakupionym towarem.

7.2.W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
7.3.Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych.
7.4.Konsument ponosi koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy.
7.5.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8 Informacje dodatkowe

8.1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana obowiązującego Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie internetowej koceipledy.pl. Data wejścia w życie zmiany Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
8.2. Spory pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
8.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.